CCTool (Common Configuration Tool) wersje publiczne

Wersja Czas kompilacji (UTC)
Rozmiar Plik Opis zmian
1.26.0.82 2024-03-29 11:15
30,86MB Pobierz PL
- Ogólne poprawki i ulepszenia
- Ulepszenia w module Modbus
EN
- General fixes and improvements
- Improvements in the Modbus module
1.25.0.81 2024-01-05 11:36
30,86MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia
EN
- Fixes and improvements
1.24.1.80 2023-10-23 11:57
30,85MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia
EN
- Fixes and improvements
1.24.0.79 2023-05-22 15:05
30,85MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia
EN
- Fixes and improvements
1.23.0.74 2022-10-20 12:13
29,03MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia
EN
- Fixes and improvements
1.22.0.73 2022-03-08 16:01
28,64MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.21.1.72 2022-02-16 14:03
28,64MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.21.0.71 2021-06-30 11:35
28,62MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.20.0.70 2021-06-30 11:15
28,62MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.19.0.69 2021-02-23 12:54
28,60MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.18.0.64 2021-01-11 09:04
28,60MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.17.0.63 2020-12-15 09:45
28,58MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.16.1.62 2020-06-25 13:27
28,56MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.16.0.61 2020-05-20 15:02
28,53MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.15.1.60 2020-04-07 10:17
28,53MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.14.0.58 2019-11-20 15:00
28,53MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.13.0.57 2019-10-14 06:29
28,52MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia
- Dodano obs ug nowych wersji firmware urz dze

EN
- Fixes and improvements
- Added support for new firmware versions of devices
1.12.2.56 2019-06-25 13:12
28,47MB Pobierz PL
- Poprawki i ulepszenia

EN
- Fixes and improvements
1.12.1.55 2019-06-13 13:17
28,46MB Pobierz PL
- Poprawki w opisach alarm w urz dzenia CRS-04

EN
- Improvements in alarms descriptions for CRS-04
1.12.0.54 2019-06-12 13:07
28,46MB Pobierz PL
- Dodano urz dzenie CRS-04
- Poprawiono drobne b dy
- Wprowadzono usprawnienia w dzia aniu aplikacji

EN
- Added CRS-04 device
- Fixed small errors
- Improved overall application
1.11.0.53 2019-04-02 12:18
13,91MB Pobierz PL
- Dodano uzupe nianie sk adu gazu do 100% wybranym sk adnikiem, zar wno w g r jak i w d
- Zmieniono warto ci domy lne niekt rych parametr w
- Uzupe niono brakuj ce t umaczenia

EN
- Added extra features to gas compostition control
- Changed some defaults
- Completed missing translations
1.10.0.52 2019-02-26 11:51
13,91MB Pobierz PL
- Wprowadzono modu przywracania domy lnego has a w urz dzeniach CMK-03 i CRP-03
- Poprawiono drobne b dy

EN
- Introduced module for restoring default password in CMK-03 and CRP-03 devices
- Fixed small bugs
1.9.0.51 2018-12-14 10:13
13,91MB Pobierz - Dodano obs ug nowej wersji urz dzenia CMK-03
---------------------------------------------
- Added support for new CMK-03 device version
1.8.0.50 2018-08-21 14:05
12,64MB Pobierz - Obs uga nowych wersji urz dze
- Poprawki b d w
1.7.0.49 2018-04-09 10:45
11,85MB Pobierz PL
- Wprowadzono now wersj tablicy DP: 2017 dla CMK-03, CMK-03T

EN
- Introduced new DP version: 2017 for CMK-03 and CMK-03T devices
1.6.0.48 2018-04-04 12:42
11,82MB Pobierz - Dodano obs ug nowego typu urz dzenia: CMK-03T
- Dodano obs ug nowego kana u komunikacji: Bluetooth
- Poprawiono drobne b dy
- Wprowadzono usprawnienia w dzia aniu aplikacji
---------------------------------------------
- Added support for new device type: CMK-03T
- Added new communication channel: Bluetooth
- Fixed small errors
- Improved overall application
1.5.0.47 2018-02-22 10:01
11,28MB Pobierz - Dodano wy wietlanie warto ci ci nie i temperatur w jednostkach zgodnych z ustawionymi w urz dzeniu dla CRP-03 i CMK-03
- Poprawki i usprawnienia aplikacji
1.4.2.46 2017-12-12 09:24
11,24MB Pobierz - Poprawki
1.4.1.45 2017-12-12 08:48
11,24MB Pobierz - Poprawki w prezentacji zmian element w sk adu gazu
1.4.0.44 2017-12-12 07:50
11,24MB Pobierz - Poprawki w kontrolce sk adu gazu
- Rozszerzony modu danych bie cych
- Poprawki kosmetyczne
- Usprawnienia w dzia aniu aplikacji
1.3.0.43 2017-11-30 11:31
11,23MB Pobierz - Poprawki i usprawnienia
1.2.0.42 2017-09-15 11:21
11,19MB Pobierz - Dodano obs ug nowych wersji urz dze CMK-03 i CRP-03
- Poprawiono ergonomi i wygl d interfejsu u ytkownika
- Poprawiono drobne b dy
- Poprawiono szybko dzia ania aplikacji
1.1.0.41 2017-08-03 08:58
11,50MB Pobierz - Dodano obs ug nowych wersji oprogramowania w CMK-03
- Uzupe nienia w aplikacji do obs ugi CMB-03
- Poprawki stabilno ci
- Obs uga adresu rozg oszeniowego urz dze GazModem
- Poprawki drobnych b d w
1.0.3.40 2017-03-23 12:55
16,92MB Pobierz - Poprawiono nazwy domy lnych gaz w (CMK-03)
- Poprawiono stabilno aplikacji
- Dodano obs ug nowych wersji firmware urz dze
- Wprowadzono drobne zmiany i poprawki
1.0.2.38 2017-02-14 15:35
16,92MB Pobierz - Poprawiono b d wy wietlania port w COM w konfiguratorze CogWifi-04
- Poprawiono b d wyznaczania C6+ w konfiguratorze CMK-03
- Ulepszono aplikacj do konfiguracji CTS-04
- Wprowadzono poprawki i usprawnienia dotycz ce ca ej aplikacji
1.0.1.37 2017-02-06 08:41
16,90MB Pobierz - Poprawki w module urz dzenia CTS-04
- Ulepszenia w module biogazu
- Poprawka w module zerowania przetwornik w ci nienia
- Naprawa b d w i usprawnienia wydajno ci aplikacji
1.0.0.36 2017-01-10 12:34
16,68MB Pobierz - Dodano modu y do konfiguracji urz dze CTS-04, CMB-03, CogWifi-04
- Dodano obs ug nowej wersji urz dze CMK-03
- Poprawiono b dy
0.21.0.35 2016-11-14 15:03
7,82MB Pobierz - Szereg zmian i usprawnie aplikacji
- Poprawki b d w
- Drobne zmiany w interfejsie u ytkownika
0.20.0.34 2016-09-08 14:28
8,11MB Pobierz - Dodano obsluge wersji CMK-03 EN EAST
0.19.2.33 2016-08-12 13:53
8,11MB Pobierz - Poprawki w module po czenia z urz dzeniem
0.19.1.32 2016-08-12 12:46
8,11MB Pobierz - Poprawki drobnych b d w
0.19.0.31 2016-08-12 11:40
8,11MB Pobierz - Obs uga nowych wersji urz dze
- Usprawnienia w dzia aniu aplikacji
- Naprawa drobnych b d w
0.18.1.30 2016-07-18 13:51
8,10MB Pobierz - Usprawniono dzia anie systemu automatycznej aktualizacji
0.18.0.29 2016-07-18 13:22
8,10MB Pobierz - Ulepszono procedur weryfikacji poprawnego wgrania firmwaru
- Poprawiono b d braku zamykania aplikacji po klikni ciu X na oknie programu, gdy nawi zane jest po czenie z urz dzeniem
- Wprowadzono mo liwo obs ugi urz dze bez tablicy KWDB
- Dodano mo liwo wygenerowania dokumentu WORD z opisem struktur urz dzenia (tablice DP i ZD)
- Poprawiono drobne b dy
- Wprowadzono drobne usprawnienia w dzia aniu aplikacji
0.17.3.28 2016-06-17 08:40
8,09MB Pobierz - Drobne poprawki
0.17.2.27 2016-06-17 08:13
8,09MB Pobierz - Poprawiono t umaczenia
0.17.1.26 2016-06-17 07:02
8,09MB Pobierz - Dodano brakuj ce t umaczenia
- Zmieniono nazwy 2 parametr w
0.17.0.25 2016-06-17 05:54
8,09MB Pobierz - Dodano obs ug nowych wersji urz dze CMK-03
0.16.0.24 2016-06-14 10:08
8,08MB Pobierz - Drobne modyfikacje i poprawki
- Mo liwo ustawiania adresu nadawcy w protokole GazModem
0.15.1.23 2016-06-02 14:12
7,53MB Pobierz - Uzupe nienie t umacze
0.15.0.22 2016-06-01 11:47
7,52MB Pobierz - Poprawki i drobne zmiany w UI
- Uzupe nienie t umacze
0.14.2.21 2016-05-17 09:09
7,45MB Pobierz - Poprawki w UI
0.13.0.18 2016-05-09 11:08
7,40MB Pobierz - Poprawki w module Biogaz
- Dodano obs ug nowych wersji urz dze
0.12.3.17 2016-04-28 15:00
7,38MB Pobierz - Poprawiono b d dzia ania modu u Biogaz
0.12.2.16 2016-04-21 14:05
7,36MB Pobierz - Poprawki w nazwach element w konfiguracji
0.12.1.15 2016-04-20 13:29
7,36MB Pobierz - Usprawnienia w obs udze Biogazu
0.12.0.14 2016-04-20 12:56
7,36MB Pobierz - Poprawiono procedur automatycznej aktualizacji
- Dodano obs ug Biogazu
0.11.3.13 2016-04-20 00:54
7,36MB Pobierz - Poprawiono proces aktualizacji
0.11.2.12 2016-04-20 00:28
7,36MB Pobierz - Poprawiono wydajno aplikacji
- Poprawiono b dy
0.11.1.11 2016-04-19 12:17
7,35MB Pobierz - Dodano obs ug nowych wersji urz dze CMK-03 i CRP-03
- Ulepszono interfejs u ytkownika
- Poprawiono b dy
0.11.0.10 2016-04-11 08:14
7,19MB Pobierz - Dodano obs ug nowych wersji CMK-03 i CRP-03
- Wprowadzono szereg poprawek i ulepsze
0.10.0.9 2016-01-26 11:18
7,05MB Pobierz - Poprawiono i uzupe niono t umaczenia
- Rozszerzono funkcjonalno niekt rych modu w
- Dodano obs ug urz dzenia CRP-03a (DP:24 ZD:14)
0.9.0.8 2015-12-23 09:45
6,63MB Pobierz - Dodano obs ug nowych urz dze
- Poprawiono b dy w modu ach aplikacji
- Dodano drobne funkcjonalno ci i ulepszenia
0.8.0.7 2015-12-02 13:43
5,46MB Pobierz -Obs uga nowych wersji urz dze
-Poprawki w modu ach konfiguracji i alarm w
0.7.1.6 2015-11-24 12:44
4,33MB Pobierz -Poprawki w skrypcie tworzenia aplikacji
0.7.0.0 2015-11-23 15:31
4,47MB Pobierz -Poprawki b d w
-Ulpeszenia w programie
-Obs uga nowych wersji urz dze
0.6.3.0 2015-11-18 15:18
3,96MB Pobierz -Dodano mo liwo zmiany ustawie protko u Modbus
0.6.2.0 2015-10-23 12:59
4MB Pobierz - Dodano obs ug urz dzenia CRP-03a (DP:8, ZD:8)
0.6.1.0 2015-10-22 07:53 4MB Pobierz -Wprowadzono obs ug urz dzenia CRP-03 (DP:7, ZD:7)

Wymagania aplikacji: